Rebeliot

0

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

1.1 “Tovar” je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.rebeliot.com.

1.2 “Predávajúci” je spoločnosť Jaroslav Filip – Rebeliot, Za kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, Slovakia, IČO: 48, 186 163, DIČ: 1086406101, č.Žo- OU-SN-OZP-2015/006381-2, č. Živnostenského registra 860-23164.

1.3 “Spotrebiteľ” je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Zásady

2.1 Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Cena tovaru a cena dodania tovaru

3.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.rebeliot.com nie je platcom DPH. Spotrebiteľovi nevzniká povinnosť uhradiť DPH vo svojej krajine nakoľko sa jedná o zásielkový predaj. Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.rebeliot.com. Ceny tovarov v našom internetovom obchode sú uvádzané bez DPH, bez poštovného a balného. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa aktuálneho cenníka. Výška poštovného sa vypočítava na základe krajiny, do ktorej bude tovar odoslaný a zvolenej možnosti platby. Osobný odber tovaru v mieste podnikania nie je možný.

3.2 Objednávky je možné uhradiť prostredníctvom platby kartou, účtu PayPal alebo prevodom na účet. Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť 24-Pay. V rámci Slovenska a Českej republiky je ponúkaná aj dobierka (platba za tovar pri preberaní na pošte). V prípade platby na dobierku spotrebiteľ uhrádza kúpnu sumu doručovateľovi pri preberaní objednávky. V prípade prevodu na účet je objednávka odoslaná až po pripísaní sumy na náš účet.

4. Objednanie tovaru

4.1 Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom nastáva po odoslaní objednávky spotrebiteľom a následnom odoslaní potvrdenia o vytvorení objednávky spotrebiteľovi formou e-mailu od predávajúceho.

4.2 Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Dodacia lehota a platobné podmienky

5.1 Odosielanie tovaru je realizované do 2 pracovných dní od vytvorenia objednávky. Pre Slovenskú a Českú republiku je dodanie do 2 pracovných dní od odoslania. Pre Európu je dodanie zvyčajne 5-15 pracovných dní od odoslania objednávky. Za čas doručenia od odoslania objednávky neručíme. Čas dodania je závislý od pošty cieľovej krajiny.

5.2 Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

6. Dodanie a prevzatie tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve.

6.2 Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. V prípade platby na dobierku je zákazník povinný uhradiť objednávku pri prevzatí.  Prevzatie tovaru spotrebiteľ písomne potvrdí v dodacom liste. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7. Storno objednávky

7.1 Spotrebiteľ má právo objednávku stornovať a to oznámením na e-mailovej adrese info@rebeliot.com a to v prípade, ak cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa bodu 5, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené odoslaním objednávky. Nákladmi sa rozumejú prepravné náklady a balné.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne).Učiniť tak môže v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@rebeliot.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok.

8.3 Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar nebol použitý. Spotrebiteľ musí dodať predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar s pôvodnou etiketou a v pôvodnom balení. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Použitým tovarom je v tomto prípade aj odskúšaný tovar a to z hygienických dôvodov.

8.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

8.5  Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

9. Reklamácie

9.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným pracovníkom dopravcu protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

9.2 Reklamačný poriadok:

 1. Záručná doba je 24 mesiacov
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.
 4. V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.
 5. Reklamácia tovaru musí obsahovať:-označenie čísla objednávky-označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná-označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy-dôvod reklamácie-práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú-dátum a podpis
 6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 9. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.
 11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená.Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
 12. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
 13. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.
 14. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 11. 2015

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@rebeliot.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

10.1 Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.rebeliot.com súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

10.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.11. 2015 a sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúcemu Jaroslav Filip – Rebeliot, Za kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, IČO: 48 186 163

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania / dátum prijatia* : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*:………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

……………………………………………………

 

Dátum: ………………………………………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.